baner_3_IP2024_w1920.jpg
Rejestracja z typem uczestnictwa stacjonarnym została zamknięta.
Obecnie jest możliwość rejestracji wyłącznie z typem uczestnictwa zdalnym-online.

Imię jest wymagane.
Nazwisko jest wymagane.
Adres e-mail jest wymagany.
Adres e-mail jest niepoprawny.
Firma/Organizacja jest wymagana.
Stanowisko jest wymagane.

Obowiązek informacyjny w związku z realizacją konferencji "Własność intelektualna w działalności innowacyjnego przedsiębiorcy.",

która odbędzie się 28 maja 2024 r.,

 1. Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezentowany przez Prezesa, z siedzibą przy ul. Żelaznej 59 lok. 134 (I piętro), 00-848 Warszawa, NIP: 526-17-32-118.
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przetwarzamy w celu rejestracji i udziału w wydarzeniu.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@odokancelaria.pl bądź za pośrednictwem adresu pocztowego ADO: ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) w zakresie zapewnienia udziału wydarzeniu: art. 6 ust. 1 lit a oraz f RODO tj. zgoda oraz uzasadniony interes Administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji wydarzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego dane zostały zebrane lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W celu wycofania zgody można się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: info@pirp.org.pl bądź za pośrednictwem adresu pocztowego ADO: ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Polską Izba Rzeczników Patentowych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
PIRP_Konferencja_IP2024_tytul.jpg
8:30–9:00
  Rejestracja uczestników
9:00–9:30
  Powitanie

Dorota Rzążewska - Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Patrycja Czubkowska - Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Waldemar Sługocki - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
9:30–11:00
  Co nowego w prawie? - okrągły stół

Patrycja Czubkowska - Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Kamil Giera - Ekspert w zakresie nowych technologii, Ministerstwo Cyfryzacji
dr Magdalena Krekora - Przewodnicząca Komisji ds. regulacji PWP PIRP

moderacja: Dorota Rzążewska - Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
11:00–11:15
  Przerwa kawowa
11:15–12:30
  I panel: Własność intelektualna w przedsiębiorstwie się opłaca! - finansowanie i wycena dóbr niematerialnych

Monika Bielska - Dyrektor Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Wojciech Popardowski - Project Manager ds. ulg innowacyjnych, Ayming Polska
Romuald Żywiecki - Rzecznik patentowy

moderacja: Klaudia Błach-Morysińska - Rzecznik dyscyplinarny PIRP, Zaborski, Morysiński Adwokacka spółka partnerska12:30–13:45
  II panel: Własność intelektualna to przyszłość - sztuczna inteligencja i technologia kwantowa

dr Iga Bałos - Adiunkt, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr Marek Bury - Rzecznik patentowy, Bury&Bury
dr Damian Flisak - Ekspert w zakresie public affairs, własności intelektualnej i nowych technologii
Piotr Zabadała - Zastępca dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

moderacja: dr Krzysztof Czub - Uniwersytet Gdański, Członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych PIRP13:45–14:30
  Lunch
14:30–15:45
  III panel: Własność intelektualna w świecie e-commerce - nowe obowiązki i ryzyka prawne

Paweł Kurcman - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
dr Magdalena Piech - Dyrektor ds. regulacji, Grupa Allegro
Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki - Adwokat, Senior Partner, Co-Managing Partner - kancelaria TKP
dr Cezary Sowiński - Public Policy Manager, Amazon

moderacja: Monika Chimiak - adwokat, rzecznik patentowy, Przewodnicząca Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego i Komisji ds. Patentu Jednolitego PIRP
15:45–15:55
  Przerwa
15:55–16:55
  Mediacja w prawie własności intelektualnej - rozwiązywanie sporów z alternatywnego punktu widzenia (warsztat)

Dagmara Miler - Rzecznik patentowy, adwokat, K2 Legal
Cezary Rogula - Wiceprezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej
16:55
  Zamknięcie konferencji
IBalos_h500.png
Iga Bałos

doktor nauk prawnych, specjalizująca się w ochronie własności intelektualnej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stypendystka The Hague Academy of International Law przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Jej praca doktorska pt. "Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów" otrzymała I nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę Sadu Arbitrażowego przy KIG w XIII edycji konkursu ogłoszonego przez UPRP. Jest ekspertem krajowym w projekcie (2020-2024) realizowanym na zlecenie EUIPO (Collection of National Key Enforcement Judgments Related to Intellectual Property Rights). Należy do zespołu pracującego przy tworzeniu Sądu Arbitrażowego ENOIK, pierwszego sądu w Europie, wspieranego przez narzędzia SI. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie poza prowadzeniem zajęć pełni funkcję eksperta ds. etycznego wykorzystania narzędzi SI w procesie badawczym i dydaktycznym. Jako praktyk pracuje w kancelarii r. pr. dr Katarzyny Jasińskiej, doradzając m.in. Gildii Scenarzystów Polskich, Związkowi Zawodowemu Filmowców, Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kancelarii rzeczników patentowych .

Monika Bielska

jest pracownikiem Urzędu Patentowego RP z kilkunastoletnim stażem. Przez wiele lat pracowała w Departamencie Zgłoszeń, następnie współtworzyła i rozwijała profesjonalne Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej w skład którego wchodzi Centrum Informacji, Kancelaria Ogólna oraz komórka ds. ePowiadomień. Nadzoruje codzienną obsługę Klienta Urzędu i monitoruje jego potrzeby w zmieniających się realiach biznesowych. Zawsze wspiera swoją wiedzą i doradza w jaki sposób przedsiębiorcy mogą chronić swoją własność intelektualną i ją komercjalizować.

MBielska_h500.png
KBlach-Morysinska_h500.png
Klaudia Błach-Morysińska

jest adwokatem, rzecznikiem patentowym oraz europejskim rzecznikiem ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Klaudia specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie autorskim, prawie reklamy oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Świadczy pomoc prawną zarówno w sprawach sądowych, jak i administracyjnych związanych z zagadnieniami IP. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed sądami i urzędami polskimi, jak również przed organami międzynarodowymi. Reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w sporach sądowych, w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, WIPO, EUIPO oraz przed sądami administracyjnymi. Doradzała i reprezentowała światowe koncerny z branży spożywczej oraz przemysłowej. Została wyróżniona przez WTR 1000, Chambers Global i Chambers Europe, Legal500, IAM PATENT 100, IP STAR by MIP oraz WIPR Leaders. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Prowadzi wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, członek PTMG, AIPPI (Członek Zarządu AIPPI Polska, Vice Chair Design Committee, Program Committee), INTA, ECTA (Supervisory Board Memebr, Chair of Law Committee, Secretary of EUIPO Link Committee) oraz AIPLA (Vice Chari IP Practice in Eastern Europe and Central Asia).

Marek Bury

jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym oraz profesjonalnym pełnomocnikiem przed Jednolitym Sądem Patentowym. Marek Bury zdobył wyższe wykształcenie w 2004 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku uzyskał (z wyróżnieniem) stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji. W tym samym roku złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych. W 2013 roku został wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz na prowadzoną przez EPO listę Europejskich Rzeczników Patentowych, po pomyślnym złożeniu Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego EQE. W 2017 roku uzyskał stopień magistra prawa, który, uzupełniając jego kwalifikacje jako Europejskiego Rzecznika Patentowego, pozwolił mu na wpis na listę pełnomocników przed Jednolitym Sądem Patentowym w 2023 roku. W latach 2013-2017 był członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Od 2014 roku jest członkiem Komitetu European Patent Practice (EPPC) przy Europejskim Instytucie Patentowym. W latach 2014-2017 był członkiem Komitetu Głównego oraz członkiem podkomitetu ICT. Następnie, w kolejnych kadencjach 2017-2020, 2020-2023 i 2023-2026, był wybierany jedynie do podkomitetu ICT, obecnie pełni funkcję jego współprzewodniczącego. Od 2020 roku koordynuje prace Quality Working Group przy EPPC. Jest również członkiem Standing Advisory Committee Europejskiego Urzędu Patentowego.

MBury_h500.png
MChimiak_h500.png
Monika Chimiak

jest adwokatem, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej oraz przed Jednolitym Sądem Patentowym. Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu własności intelektualnej, w szczególności w sporach patentowych dotyczących life science, IT i mechaniki, prowadzonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi jak też przed polskim i europejskim Urzędem Patentowym. W swojej codziennej praktyce zajmuje się również doradztwem, sporządzaniem opinii prawnych i umów z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa autorskiego. Doradza klientom, jak w najbardziej optymalny sposób korzystać z ich praw własności intelektualnej, również z uwzględnieniem procedur karnych i celnych, w tym przygotowuje i przeprowadza transakcje dotyczące tych praw. Opracowuje dla klientów strategie w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej, w tym z uwzględnieniem aspektów transgranicznych. Od 2009 roku jest sędzią dyscyplinarnym. W latach 2009 - 2017 była Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, a do 2017 roku do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego PIRP. Jest również Przewodniczącą Komisji ds. Patentu Jednolitego. Od wielu lat jest wykładowcą w ramach aplikacji rzecznikowskiej organizowanej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Autorka licznych publikacji i komentarzy z zakresu własności przemysłowej. Jest rekomendowanym prawnikiem przez IAM Patent 1000, Managing IP oraz Who is Who Legal. W 2023 i 2024 roku została wyróżniona nagrodą Client Choice Award by Lexology w kategorii patentów jak też otrzymała wyróżnienie Top 250 Women in IP 2023. Jest również zaangażowana w działalność IPO i AIPPI oraz Komisji Etyki Zawodowej EPI.

Krzysztof Czub

jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, adwokatem; doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2017-2021 Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; od 2023 r. członek Zarządu Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, od 2022 r. Prezes Instytutu Wspierania Twórczości i Innowacji. Od 2009 r. jest członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, w latach 2009-2013 pełnił funkcję Dziekana Okręgu Pomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Autor licznych publikacji, w tym m.in. dwóch komentarzy do kodeksu cywilnego [2017 i 2021] (współautorstwo), a także monografii pt. Prawo własności intelektualnej [2016 i 2021] oraz Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia Konstrukcyjne [2011], jak również kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

KCzub_h500.png
PCzubkowska_h500.png
Patrycja Czubkowska

prawnik, rzecznik patentowy. Od 2020 roku zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP odpowiedzialna za obszar współpracy międzynarodowej i kwestie prawne. Zastępca przewodniczącego Zarządu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Damian Flisak

radca prawny, doktor nauk prawnych, wieloletni praktyk i teoretyk prawa, ekspert w zakresie doradztwa regulacyjnego (public affairs), ekspert Komisji Europejskiej (Team Europe Direct) w zakresie prawa sztucznej inteligencji, specjalista prawa własności intelektualnej oraz prawa najnowszych technologii, autor licznych publikacji i wystąpień naukowych, wykładowca na warszawskich uczelniach wyższych.

DFlisak_h500.png
KGiera_h500.png
Kamil Giera

Prawnik, pracownik Departamentu Badań i Innowacji w Ministerstwie Cyfryzacji, uczestnik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych na Uczelni Łazarskiego w grupie sztuczna inteligencja, współautor polskiego stanowiska w zakresie rozporządzenia AI Act.

Magdalena Krekora

rzeczniczka patentowa, Europejski Rzecznik Patentowy i adwokatka. Ukończyła wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i obroniła na tej uczelni pracę doktorską pt. "Gwarancje ochrony własności intelektualnej w procedurze dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w Polsce na tle prawnoporównawcznym" uzyskując tytuł doktora nauk prawnych. W latach 1996-2002 pracowała w międzynarodowym koncernie farmaceutycznymj. W 1999 roku odbyła staż w Komisji Europejskiej, a w 2000 roku brała udział jako ekspert rządowy w przygotowaniu projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne obowiązującej do dziś. Jest także autorką albo współautorką licznych publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej oraz prawa farmaceutycznego. Od 2006 roku brała udział, jako ekspert w międzynarodowych projektach finansowanych przez Komisję Europejską oraz EBOR w takich krajach jak Bhutan, Gruzja czy Uzbekistan, w tym prowadziła szkolenia dla urzędów patentowych w Egipcie, Trynidadzie i Tobago, Jamajce, Belize oraz Kosowie. Wykładała prawo własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej oraz prowadziła wykłady z prawa patentowego na studiach podyplomowych "Biznes w biotechnologii" prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński.

MKrekora_h500.png
PKurcman_h500.png
Paweł Kurcman

Aktualnie od 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych a w przeszłości pełnił również funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Posiada bogate i praktyczne doświadczenie w obszarze prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej, reprezentując skutecznie klientów korporacyjnych przed sądami (w tym sądami własności intelektualnej), Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej UW. Partner zarządzający w KJP Kurcman Jędrzejewski i Partnerzy Radcy Prawni Rzecznicy Patentowi sp.p. oraz właściciel Kancelarii Radcy Prawnego. Doskonale łączy aspekty prawa procesowego i materialnego wykonując od 2008 r. jednocześnie dwa zawody - rzecznika patentowego i radcy prawnego. Wieloletni wykładowca w sprawach związanych z prawem własności intelektualnej w ramach aplikacji rzecznikowskiej. Wykładowca z zakresu prawa znaków towarowych w ramach studiów podyplomowych na kierunku Prawo Własności Intelektualnej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych egzaminów kwalifikacyjnych i konkursowych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Przewodniczący Komisji Legislacyjnej w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz wielu innych komisji doraźnych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji. Współpracuje z licznymi uczelniami wyższymi oraz start-upami i jest kluczowym doradcą wspierającym transfer technologii, wdrożenia oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Dagmara Miler

rzeczniczka patentowa i adwokatka, mediatorka związana z Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Centrum Mediacji Krajowej Izby Gospodarczej. Trenerka i wykładowczyni prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, aspektów prawnych nowych technologii oraz zagadnień legal tech w branży prawniczej w ramach wykładów dla aplikantów adwokackich, a także na Uniwersytecie Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu i Politechnice Lubelskiej, Autorka publikacji i artykułów dotyczących prawnych zagadnień marketingu, reklamy, prawa własności intelektualnej i mediacji gospodarczej. Działaczka inicjatyw prokobiecych w tym wiceprzewodnicząca Koła Kobiet przy ORA w Warszawie oraz aktywna działaczka samorządu zawodowego rzeczników patentowych i adwokatów. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, z uwzględnieniem zagadnień prawa reklamy w tym w branżach regulowanych, a także zagadnieniami rozwiązywania sporów gospodarczych w ramach ADR.

DMiler_h500.png
MPiech_h500.png
Magdalena Piech

Doktor Nauk Prawnych, Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i na Université de Strasbourg. Ekspertka i autorka publikacji w dziedzinie regulacji dotyczących gospodarki cyfrowej, m.in. roli i obowiązków pośredników internetowych, prawa ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów i handlu elektronicznego. Od wielu lat śledzi krajowy i unijny proces legislacyjny i wpływ przyjmowanych przepisów na przedsiębiorstwa. W Allegro od lipca 2017 r. odpowiada za analizę projektów legislacyjnych pod kątem ich wpływu na rozwój handlu elektronicznego i gospodarki cyfrowej. Członkini Zarządu, a w latach (2018-2021), Przewodnicząca, the European Tech Alliance - organizacji zrzeszającej wiodące europejskie firmy technologiczne.

Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego oraz procesowego. W kancelarii nadzoruje prace Praktyki IP. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawniczych w kategorii: prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji (m.in. Chambers and Partners Europe, Chambers and Partners Global, WTR1000, Legal 500 EMEA, Ranking Kancelarii Prawniczych "Rzeczpospolitej"). Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Jest profesorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN oraz Studiów Podyplomowych "Prawo Nowych Technologii" i "Prawo zamówień publicznych. Prowadzi wykłady i seminaria na Uniwersytecie Jagiellońskim, INP PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Autor wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego.

PPodrecki_h500.png
WPopardowski_h500.png
Wojciech Popardowski

Project Manager ds. ulg innowacyjnych Ayming Polska Od 2016 r. zaangażowany w rozliczanie ulgi badawczo -rozwojowej. Pracował nad projektami związanymi z kompleksowym rozliczeniem ulgi B+R zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw jak również dla dużych korporacji krajowych i międzynarodowych. Współpracował z jednymi z największych firm w Polsce z branży samochodowej, chemicznej i farmaceutycznej. Od 2019 r. specjalizuje się również w rozliczaniu ulgi IP Box. Współautor licznych publikacji prasowych w tematyce ulg na działalność innowacyjną. Od 2004 roku zajmował się pozyskiwaniem dotacji na projekty inwestycyjne i szkoleniowe - w tym przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych (branża, farmaceutyczna, kolejowa, kosmetyczna, chemiczna, spożywcza) oraz dla samorządów gminnych. Dotychczas zrealizował projekty związane z finansowaniem innowacji dla ponad 150 firm dla których łącznie pozyskał ponad 300 mln zł dofinasowań. Swoje doświadczenie zawodowe budował również w pracy w administracji publicznej i w organizacjach pożytku publicznego.

Cezary Rogula

Wiceprezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Stały mediator, mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2019-2022), współzałożyciel i mediator GRO Global. Zajmuje się pozasądowym rozwiązywaniem krajowych i międzynarodowych sporów cywilnych i gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej, rodzinnych, karnych, dotyczących kredytów w walucie obcej i administracyjnych. Wykładowca i trener negocjacji i mediacji w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii i Indiach. Uczestnik programu wspólnego doktoratu nt. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (UJ i Uniwersytet w Antwerpii, 2013-2021). Visiting student na Harvard Law School (2005), ukończył warsztaty Harvard Law School Program on Negotiation, (Kaholieke Universiteit Leuven, 2008), visiting researcher na Uniwersytecie w Heidelbergu (2011). Absolwent American Law Program (UJ, Catholic University of America, 2007) oraz studiów podyplomowych z prawa bankowego (UJ, NBP 2011). Uzyskał najwyższą nagrodę za pracę magisterską z zakresu znaków towarowych w konkursie Urzędu Patentowego RP (2010).

CRogula_h500.png
DRzazewska_h500.png
Dorota Rzążewska

Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, a od niemal trzech dekad doradza przedsiębiorcom skutecznie chronić prawa własności intelektualnej i optymalizować rozwój biznesu świadcząc pomoc z obszaru prawa korporacyjnego i obsługi transakcji handlowych. Rozległą wiedzę i bogate doświadczenie radcy prawnego łączy z kompetencjami krajowego i europejskiego rzecznika patentowego. Z najwyższą skutecznością prowadzi postępowania sporne i sądowe z zakresu naruszeń praw wyłącznych, w tym skomplikowane spory patentowe. Od początku swojej kariery prowadziła własną praktykę zawodową, a od ponad 16 lat jest wspólniczką zarządzającą jednej z największych polskich kancelarii patentowych - JWP Rzecznicy Patentowi. Stoi na czele 120 osobowego zespołu. Jest fundatorką Fundacji JWP Pomysł|Patent|Zysk prowadzącą działalność szkoleniową z zakresu prawa własności intelektualnej. Działa aktywnie w międzynarodowych organizacjach skupiających pełnomocników w sprawach własności intelektualnej takich jak INTA czy AIPPI. Jest autorką wielu publikacji i opracowań z zakresu prawa własności intelektualnej. Swoją wiedzą i doświadczeniem z entuzjazmem dzieli się z przedsiębiorcami, naukowcami oraz aplikantami podczas licznych szkoleń, kursów i wykładów. Jako patronka i mentorka wspiera aplikantów i młodych prawników w rozwoju ich kariery.

Cezary Sowiński

Specjalista ds. spraw regulacyjnych w obszarze handlu elektronicznego, a także prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, prawa podatkowego i celnego, przepisów dotyczących własności intelektualnej i bezpieczeństwa towarów, aspektów spedycji i logistyki. Ekspert w zakresie opodatkowania obrotu towarami i zagadnień pokrewnych, z powodzeniem łączący solidne podstawy akademickie z szeroką wiedzą praktyczną i długoletnim doświadczeniem zawodowym w administracji rządowej, konsultingu, jak i biznesie. Obecnie manager do spraw polityki publicznej w Amazon.

CSowinski_h500.png
PZabadala_h500.png
Piotr Zabadała

absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Od 2003 r. związany zawodowo z resortem gospodarki, aktualnie zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Odpowiedzialny za politykę przemysłową, projektowanie strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a także rozwój przemysłu. Opowiada także za prace związane z projektowaniem aktów prawnych, analiz oraz instrumentów wsparcia. Od 2020 r. przewodniczący Delegacji Polskiej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Romuald Żywiecki

rzecznik patentowy z wykształceniem prawniczym. Prawem własności przemysłowej zajmuje się od 2007 roku. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną znaków towarowych oraz zarządzania portfelami praw przedsiębiorstw. W latach 2020 - 2022 przewodniczył grupie roboczej ds. IP przy Polskim Związku Producentów Przemysłu Farmaceutycznego. W latach 2016 - 2023 odpowiadał za globalne zarządzanie dużym portfelem znaków towarowych jednego z wiodących polskich przedsiębiorstw. Partner w kancelarii działającej w obszarze IP oraz Life Sciences.

RZywiecki_h500.png

 

Lokalizacja

 

Konferencja odbędzie się w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5

 

mapa.jpg

 


 

Dlaczego warto dołączyć? 

 • Poruszymy aktualne i ważne dla właścicieli tematy takie jak nowe dofinansowania dla innowatorów, sztuczna inteligencja, e-commerce czy wycena dóbr niematerialnych spółki.
 • Dowiesz się, jakie obowiązki prawne i ryzyka wynikają z nowych przepisów prawnych dotyczących działalności innowacyjnych przedsiębiorców. 
 • Otrzymasz wskazówki, jak w praktyczny sposób rozwiązywać konfliktowe sytuacje związane z innowacjami. 
 • Weźmiesz udział w networkingu z przedsiębiorcami takimi jak Ty – nastawionymi na świadomy rozwój. 
 • Będziesz mieć szansę zadać pytania ekspertom pracującym na co dzień z nowoczesnymi rozwiązaniami biznesowymi.
PIRP_Konferencja_IP2024_plakat_3.png


Kontakt:
Biuro PIRP
: info@pirp.org.pl
: +48 22 646 40 12

 

>